Diện tích đất sử dụng: Diện tích đất nghiên cứu 453 ha, diện tích đất phải đền bù, sử dụng có thời hạn là 9,06 ha.

Tổng vốn đầu tư: 1.495.000.000.000 VNĐ (tương đương 65 triệu Euro)

  • Vốn tự có của công ty: 483.000.000.000 VNĐ (tương đương 21 triệu Euro), chiếm 30% tổng vốn đầu tư
  • Vốn vay: 1.012.000.000.000 VNĐ (tương đương 44 triệu Euro), chiếm 70% tổng vốn đầu tư

Số lượng tuabin gió: 11 Tuabin gió, công suất mỗi Tuabin 4,3 MW.

Tổng công suất: 50MW.

Chiều dài đường đấu nối đến trạm biến áp nâng áp 22/110kV: 3km

Thời gian hoạt động dự án: 50 năm