Diện tích: 505ha

Công suất: 500MWp

Bức xạ trung bình trong khu vực: 5,06 kWh/m2/ngày

Tổng mức đầu tư: 445.300.000USD

Sản lượng dự tính năm đầu tiên: 799.387MWh