Tổng công suất phát lên lưới: 2x6MW (02 giai đoạn)
Tổng công suất xử lý rác: 600T/ngày (02 giai đoạn) (Trong đó khoảng 70% là rác thải sinh hoạt và 30% là rác thải công nghiệp không nguy hại).