Diện tích dự kiến: 200ha

Tổng công suất: 1500MW

Tổng mức đầu tư: 2 tỷ USD

Tàu vận chuyển LNG: 100 – 200.000 DWT

Giá LNG dự kiến (CIF): 8,5 $US Cents/Million Btu

Sản lượng dự kiến: 8,7 tỷ kWh mỗi năm

Thời gian dự án: 25 năm