Diện tích đất sử dụng: 24ha.

Quy mô: 30 Tuabin gió

Công suất mỗi Tuabin 2 MW,

Tổng công suất nhà máy 60MW.