Diện tích đất sử dụng: Khoảng 49,3 ha

Quy mô: 30 tuabin gió

Công suất mỗi Tuabin 3 MW.

Tổng công suất nhà máy 90MW.

Phương án đấu nối (phương án chọn): Đấu nối vào thanh cái 110kV của TBA 110kV Chư Pưh, chiều dài khoảng 6km.